top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Tessa Boerstra is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het geven van adviezen en het ontwerpen van interieurs, renovaties en herinrichtingen.

 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.

 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Zakelijke Klant) en gebruikmaakt van de Diensten van Tessa Boerstra.

 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Tessa Boerstra en/of Klant.

 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen Tessa Boerstra en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Tessa Boerstra zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Tessa Boerstra en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden. 

 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Tessa Boerstra en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende het geven van advies omtrent interieurontwerp en renovaties en geleverde Producten alsmede alle andere door Tessa Boerstra ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.

 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Tessa Boerstra en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende meubels en accessoires die worden ingekocht door Tessa Boerstra bij een derde persoon (hierna: Leverancier) voor de Klant.

 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van Tessa Boerstra, te raadplegen via www.tessaboerstra.com.

 

Artikel 2 Identiteit van Tessa Boerstra

 1. Tessa Boerstra is bij de KvK geregistreerd onder nummer 59711523 en draagt btw-identificatienummer NL002192475B23. Tessa Boerstra is gevestigd aan De Wittenkade 33-2R (1052AB) te Amsterdam.

 2. Tessa Boerstra is per e-mail te bereiken via hello@tessaboerstra.com of middels de Website www.tessaboerstra.com  en telefonisch op +31646616300.
   

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Tessa Boerstra en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Tessa Boerstra overeengekomen.

 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

 5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.
   

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. Klant kan contact opnemen met Tessa Boerstra via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten.

 2. Tessa Boerstra zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische) opdrachtbevestiging.

 3. Als Tessa Boerstra een aanbod of een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Tessa Boerstra kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 4. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Tessa Boerstra dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Tessa Boerstra deze schriftelijk bevestigt.

 5. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Tessa Boerstra.
   

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Tessa Boerstra zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. 

 2. Tessa Boerstra heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Tessa Boerstra niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Klant bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.

 3. Tessa Boerstra heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 4. Bij het inschakelen van derden zal Tessa Boerstra de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Tessa Boerstra worden doorbelast aan Klant.  

 5. De Overeenkomst kan alleen door Tessa Boerstra worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Tessa Boerstra bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tessa Boerstra aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Tessa Boerstra worden verstrekt.   

 6. Klant draagt er zorg voor dat Tessa Boerstra zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 7. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Tessa Boerstra hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Tessa Boerstra dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
   

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Tessa Boerstra en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Tessa Boerstra op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Tessa Boerstra en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.


Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Tessa Boerstra is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Tessa Boerstra goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Tessa Boerstra Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

 2. Voorts is Tessa Boerstra bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Tessa Boerstra gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Consument gesloten Overeenkomst op afstand. De Zakelijke Klant komt derhalve geen herroepingsrecht toe.

 2. Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).

 3. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.

 4. Voor Klant geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval Tessa Boerstra de Diensten volledig levert binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan Tessa Boerstra en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht.

 5. Voorts geldt dat Klant het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Wel is Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten. 

 6. Bij een Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Producten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen voor Klant, of een door Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, op de dag waarop hij:

  1. Het Product heeft ontvangen;

  2. Het laatste Product heeft ontvangen indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;

  3. De laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van het Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of

  4. Het eerste Product heeft ontvangen bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode.

 7. Indien Klant binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 2 van dit Artikel gebruikmaakt van het Herroepingsrecht, zal Tessa Boerstra het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van het Product volledig terugstorten.

 8. Na de herroepingstermijn is kosteloze retournering slechts mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan aan het Product die niet door Klant is veroorzaakt. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden, inhoudende dat wanneer het Product binnen 6 (zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.

 9. Klant is gedurende de herroepingstermijn als bedoeld in lid 2 van dit Artikel gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen Product en de verpakking. Klant zal het Product slechts gebruiken en de verpakking slechts openen voor zover dit nodig is om het Product te inspecteren. Hierbij geldt het uitgangspunt dat Klant het Product niet verder mag inspecteren dan in een fysieke winkel zou gebeuren. Indien Klant besluit het Product te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt Tessa Boerstra dit dan ook na te laten.

 10. Klant is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het Product indien dit het gevolg is van inspectiehandelingen die verder gaan dan de in lid 9 van dit Artikel genoemde handelswijze.

 11. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.

 

Artikel 9 Annulering

 1. Klant en Tessa Boerstra hebben te allen tijde het recht de Overeenkomst op te zeggen op grond van:

 • Vertraging of onderbreking van de Overeenkomst

 • Financieel onvermogen

 • Overmacht in de zin van Artikel 13 van deze algemene voorwaarden

 • Overlijden

 1. Als de vertraging of onderbreking van de Overeenkomst zolang duurt of zodanig van aard is dat het onredelijk is nakoming van de Overeenkomst te vragen, dan hebben Klant en Tessa Boerstra het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.

 2. Van financieel onvermogen is sprake als de Klant of Tessa Boerstra surseance van betaling of schuldsanering heeft aangevraagd of in staat van faillissement is gesteld. Is er sprake van financieel onvermogen of zijn er redenen om aan te nemen dat de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet (volledig) zal nakomen, dan kan de andere partij een schriftelijke verklaring eisen, waarin staat dat de wederpartij bereid en in staat is de Overeenkomst voort te zetten. Als de Overeenkomst wordt voortgezet, heeft de andere partij het recht genoegzame zekerheid te verlangen. Wordt de gevraagde verklaring of de verlangde zekerheid binnen een bepaalde termijn niet afgegeven, dan heeft de andere partij het recht de Overeenkomst op deze grond op te zeggen.

 3. Door het overlijden van een van de partijen eindigt de Overeenkomst niet. Wel geeft het de wederpartij en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene het recht de Overeenkomst op te zeggen.

 4. Klant kan de Overeenkomst pas annuleren indien Klant geen herroepingsrecht (meer) heeft.

 5. Wordt de Overeenkomst opgezegd uiterlijk 4 (vier) weken voor aanvang van de Diensten worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 2 (twee) en 4 (vier) weken voor aanvang van de Diensten wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht mede inhoudend misgelopen winst en verlies van uren:
  a) het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op het moment van opzegging en
  b) alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die Tessa Boerstra ten tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de Overeenkomst.

 6. Het honorarium is de vergoeding die Tessa Boerstra toekomt voor de geleverde Diensten of Producten, exclusief de omzetbelasting en inclusief btw indien de Klant een Consument is, tenzij anders is overeengekomen.

 7. Bij annulering korter dan 2 (twee) weken voor aanvang van de Diensten wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht.

 8. De aanvang van de Diensten is in beginsel 2 (twee) maanden.

 9. Annulering die schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Tessa Boerstra.

 

Artikel 10 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 2. Tessa Boerstra heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

 3. Betaling geschiedt via facturering.  Klant is bij betaling voor Producten slechts verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs.

 4. De factuur dient binnen 15 (vijftien) dagen door Klant te zijn voldaan.

 5. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Tessa Boerstra mede te delen.

 6. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 7. Indien Tessa Boerstra besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 11 Levering                                                                              

 1. Tessa Boerstra fungeert in beginsel als tussenpersoon tussen de Leverancier en de Klant, zij levert niet zelf Producten af aan de Klant.

 2. Op het moment dat de bestelling door Tessa Boerstra is ontvangen, bestelt Tessa Boerstra de Producten zo snel mogelijk bij de Leverancier. De levertermijn van Tessa Boerstra is in beginsel 2 (twee) maanden, afhankelijk van de leveringstermijn van de Leverancier.

 3. Indien Tessa Boerstra de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis. Tessa Boerstra is gerechtigd om in onderling overleg met Klant een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits Klant hiermee akkoord gaat. 

 4. De Producten zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat de Producten bij Klant door Tessa Boerstra of een door hem aangewezen vervoerder op het opgegeven afleveradres zijn bezorgd. 

 5. Indien het afgeleverde Product wezenlijk niet beantwoordt aan de Overeenkomst of ingeval een Product kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, dan wordt gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg. Klant heeft in een dergelijk geval jegens Tessa Boerstra het recht om:

  1.  Aflevering van het ontbrekende onderdeel of Product te eisen;

  2. Herstel van het afgeleverde Product te eisen, mits Tessa Boerstra hieraan kan voldoen;

  3. Vervanging van het Product te eisen, tenzij de afwijking van de Overeenkomst te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het Product na het tijdstip dat Klant redelijkerwijs met ontbinding van de Overeenkomst rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van het Product heeft gezorgd;   

  4. De Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van de Overeenkomst gezien haar geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt; of

  5. De prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van de Overeenkomst.

 6. De bovenstaande voorwaarden zijn niet van toepassing indien Klant direct bij een leverancier besteld.

 7. De rechten uit lid 5 onder 4 en 5 van dit Artikel ontstaan pas indien herstel en vervanging van de afgeleverde Producten onmogelijk is of van Tessa Boerstra niet gevergd kan worden, dan wel indien Tessa Boerstra tekort is geschoten om zijn verplichtingen tot herstel of vervanging van de afgeleverde Producten binnen een redelijke termijn na te komen.

 8. Indien Klant vervanging van het Product eist, zoals bedoeld in lid 5 onder 1 van dit Artikel, en het bestelde Product niet meer leverbaar is, is Tessa Boerstra gerechtigd om aan Klant een soortgelijk Product van dezelfde of soortgelijke kwaliteit te leveren.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Zakelijke Klant gesloten Overeenkomst.

 2. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Tessa Boerstra is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

 3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tessa Boerstra aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan Tessa Boerstra worden verstrekt. Heeft Klant deze gegevens niet verstrekt, dan is Tessa Boerstra niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Tessa Boerstra zijn verstrekt, heeft Tessa Boerstra het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

 4. De levertermijn als genoemd in artikel 11.2 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Tessa Boerstra nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Tessa Boerstra enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.

 5. Tessa Boerstra is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Tessa Boerstra, verleent Klant de bevoegdheid aan Tessa Boerstra om, als een door Tessa Boerstra ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.

 6. Ten aanzien van de verleende Diensten van Tessa Boerstra geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Tessa Boerstra kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Klant over de geleverde Diensten.

 7. Tessa Boerstra is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan de Producten tijdens het transport overeenkomst Artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

 8. Tessa Boerstra is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

 9. Tessa Boerstra is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

 10. Tessa Boerstra is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.

 11. Klant vrijwaart Tessa Boerstra voor aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die verband houden met de Diensten.

 12. Indien Tessa Boerstra aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Tessa Boerstra met betrekking tot haar Diensten.

 13. De aansprakelijkheid van Tessa Boerstra is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Tessa Boerstra niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

 14. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Tessa Boerstra.

 15. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
   

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Tessa Boerstra, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Tessa Boerstra zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Tessa Boerstra, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

 4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Tessa Boerstra overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Tessa Boerstra heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

Artikel 14 Garantie

 1. Tessa Boerstra biedt een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Tessa Boerstra de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig kosteloos vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Tessa Boerstra te worden gemeld.

 2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.

 3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.

 4. De periode van garantie is afhankelijk van de garantietermijn van de leverancier. Wanneer deze niet duidelijk is, is de garantietermijn 1 (een) jaar vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen.

 5. Indien Tessa Boerstra herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit Artikel genoemde kader vallen, komen de kosten volgens de wet voor rekening van Tessa Boerstra. 

Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

 

Artikel 15 Reclame

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan Tessa Boerstra te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij Tessa Boerstra overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit Artikel. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden die inhoudt dat wanneer het Product binnen 6 (zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.

 

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Tessa Boerstra kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
   

Artikel 17 Intellectuele eigendom

 1. Tessa Boerstra behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Tessa Boerstra van gegevens. Klant zal Tessa Boerstra vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 3. Indien Klant een ruimer gebruik wenst dan is overeengekomen, dan dient dit altijd opnieuw schriftelijk te worden vastgelegd. Het staat Tessa Boerstra vrij hier een extra vergoeding voor te vragen.

 4. Het is niet mogelijk voor Klant om zonder voorafgaande toestemming van Tessa Boerstra wijzigingen toe te brengen in het concept dan wel eindproduct. Tessa Boerstra kan deze toestemming niet weigeren te geven indien dit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

 5. Alle uit de Overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan Tessa Boerstra. Kan een dergelijk recht slechts verkregen worden door een depot of registratie, dan is alleen Tessa Boerstra hiertoe bevoegd.

 6. Tessa Boerstra heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging van haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van haar ontwerp, maquettes en modellen en alle andere voorwerpen of informatiedragers, die van haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen of die zijn bedoeld in de Auteurswet of in andere intellectuele wet- en regelgeving.

 7. Ook nadat Tessa Boerstra toestemming heeft gegeven tot verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van haar werk, behoudt zij de volgende rechten:
  a. zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van haar naam;
  b. zich te verzetten tegen een wijziging in het werk;
  c. zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, dat nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van de maker of haar waarde in deze hoedanigheid.

 8. Tessa Boerstra heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt object foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Klant geeft met het accepteren van deze algemene voorwaarden toestemming aan Tessa Boerstra voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het object tonen nadat het in gebruik is genomen, tenzij anders is overeengekomen.

 9. De opdrachtgever mag het advies alleen met schriftelijke toestemming van Tessa Boerstra opnieuw gebruiken. In dat geval worden in overleg advieskosten vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de vergoeding voor het auteursrecht.

Artikel 18 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan hello@tessaboerstra.com  of telefonisch te melden via +31646616300. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Tessa Boerstra in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

 2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Artikel 19 Wijzigingsbeding

 1. Tessa Boerstra behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Tessa Boerstra zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen.

 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.

 3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Tessa Boerstra Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Tessa Boerstra en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die tussen Tessa Boerstra en Consument mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft.

 3. Alle geschillen die tussen Tessa Boerstra en de Zakelijke Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam.

bottom of page